*

pulldown menu

Also called a popdown menu, a menu that is displayed from the top of the screen downward when its title is selected. The menu remains displayed while the mouse button is depressed. Too select a menu option, the highlight bar is moved (with the mouse) to the appropriate line and the mouse button is let go. The dropdown menu is a variation that keeps the menu open after its title is selected. To select a menu option, the highlight bar is moved to the line and the mouse button is clicked. Key commands may also activate dropdown menus.

Trường đơn pulldown
Còn được gọi là trường đơn popdown, một trường đơn mà được hiển thị từ phần đỉnh của màn hình xuống dưới khi tên của nó được chọn. Trường đơn này vẫn còn được hiển thị trong khi nút chuột không được nhấn. Để chọn một tùy chọn trường đơn, thanh sáng được di chuyển (với chuột) đến dòng thích hợp và nút chuột cũng được di chuyển. Trường đơn dropdown là một biến thể có chức năng giữ cho trường đơn mở ra sau khi tên của nó được chọn. một tùy chọn trường đơn, thanh sáng được di chuyển đến dòng và nút chuột được nhấp. Các lệnh chính cũng có thể kích hoạt các trường đơn dropdown.


Published:

PAGE TOP ↑