*

punch block

Also called a quickconnect block, a device that interconnects telephone lines from remote points. The wires are pushed, ỏ punched, dơn into metal teeth that strip the insulation and make a tight connection.

Khối đục lỗ
Còn được gọi là khối nối kết nhanh, một thiết bị có chức năng nội liên các đường dây điện thoại từ các điểm từ xa. Các đường dây này được ấn xuống hoặc được đục lỗ vào các răng kim loại mà xóa bỏ sự cô lập và tạo nên liên kết chặt chẽ.


Published:

PAGE TOP ↑