*

PU(Physical Unit)

In SNA, software responsible for managing the resources of a nodes, such as data links. A PU supports a connection to the host (SSCP) for gathering network management statistics.

PU(Khối vật lý)
Trong SNA, phần mềm chịu trách nhiệm cho việc quản lý các tài nguyên của một nút chẳng hạn như các liên kết dữ liệu. Một PU hỗ trợ cho một nối tiếp đối với chủ (SSCP) cho việc thu thập các thống kê quản lý mạng.


Published:

PAGE TOP ↑