*

PURL(Persistent URL)

A URL that points to another URL. PURLs are used when document pages are expected to be moved to different locations from time to time.
The PURL is maintained as the official URL for that resource, and when that PURL is requested, a PURL server redirects the browser to the actual current URL. See also Perl.

PURL(Persistent URL)
Một URL mà chỉ vào một URL khác. Các PURL được sử dụng khi các trang tư liệu được hy vọng là có thể được chuyển đến casv vị trí khác nhau từ thời gian này đến thời gian khác.
PURL được bảo trì như là URL chính thức đối với tài nguyên đó và khi PURL đó được yêu cầu, một server PURL sẽ tái định hướng browser đến URL hiện hành thật sự. Còn được gọi Perl.


Published:

PAGE TOP ↑