*

Px64

An ITU standard for transmitting audio and video in 64 Kbits/sec ISDN channels (P represents number of channels used). Although video conferencing can be done in only one or two channels, more channels are required for smooth motion.

Px64
Một chuẩn ITU cho việc truyền audio và video vào các kênh 64 Kbits/sec ISDN (P biểu thị số các kênh được dùng). Mặc dù hội nghị truyền hình có thể được thực hiện chỉ ở một hoặc hai kênh, nhưng nhiêu kênh hơn được cần cho quá trình di chuyển nhẵn.


Published:

PAGE TOP ↑