*

QBE(Query By Example)

A method for describing a query originally developed by IBM for mainframes. A replica of an empty record is displayed and the search conditions are typed in under their respective columns (fields).

QBE(Query By Example)
Một phương pháp mô tả một query đầu tiên được phát triển bởi IBM để sử dụng cho các máy chủ. Một bản sao của một bảng ghi trống được hiển thị và các điều kiện tìm kiếm được gõ nhập trong các cột (các trường) tương ứng của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑