*

Quicksilver

(1) A Netscape plug-in from Micrografx that allows a variety of vector drawings to be viewed from the browser.

(2) A family of dBASE III PLUS compilers developed by WordTech Systems, Inc. In 1992, the technology was acquired by Borland.

Quicksilver
(1) Netscape plug-in của Micrografx vốn cho phép nhiều bản vẽ vector được xem từ bộ trình duyệt.

(2) Một họ các bộ biên dijchdBAASSE III PLUS được phát triển bởi WordTech System. Vào năm 1992, công nghệ đã được tiếp nhận bởi Borland.


Published:

PAGE TOP ↑