*

RAID(Redundant Array of Independent Disks)

A category of disk arrays (two or more drives working together) that provide increased performance and various levels of error recovery and fault tolerance. RAID can be implemented in software using standard disk controller itself. The term used to mean Redundant Arrays of “Inexpensive” Disks. Today, all hard disks are inexpensive by comparison.

RAID(Redundant Array of Independent Disks)
Mảng đĩa (hai hay ba đĩa hoạt động với nhau) giúp tăng tốc độ hoạt động và cung cấp nhiều cấp độ phục hồi lỗi và dung sai lỗi khác nhau. RAID có thể được liệt kê trong phầm mềm bằng cách sử dụng các bộ điều khiển đĩa tiêu chuẩn, hoặc nó có thể được thiết kế trong bộ điều khiển đĩa. Thuật ngữ này được sử dụng để có nghĩa là mảng dự phòng của “tốn kém” đĩa. Ngầy nay, tất cả các đĩa cứng rẻ hơn trước đây.


Published:

PAGE TOP ↑