*

RAM chip(Random Access Memory chip)

A memory chip. See dynamic RAM, static RAM, RAM and memory.

Chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên(Random Access Memory chip)
Một chíp bộ nhớ. Xem dynamic RAM, static RAM, RAMmemory.


Published:

PAGE TOP ↑