*

ramdom access memory(RAM)

The computer’s primary working memory in which program instructions and data are stored so that they are accessible directly to the central processing unit (CPU). To perform computations at high speeds, the computer’s processing circuitry must be able to obtain information from the memory directly and quickly. Computer memories, therefore, are designed to give the processor random access to the contents. Think of RAM as a checkerboard, with each square on the board capable of holding a byte of data or program instructions. Because many personal computers can hold half a million bytes of internal memory, the computer needs some way to find a given memory location with precision. Every square on the checkerboard, therefore, has an address, like a post office box. Because each location has a unique address, the CPU can access each memory location directly by specifying the address and activating the circuit that leads directly to that address. RAM often is called read/write memory to distinguish it from read only memory (ROM), the other component of a personal computer’s primary storage. In RAM, the CPU can write and read data. Most application programs set aside a portion of RAM as a temporary work space for your data, enabling you to modify (rewrite) as needed until the data is ready for printing of storage on disk.

bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên(RAM)
Bộ nhớ sơ cấp của máy tính, trong đó các chỉ lệnh chương trình và dữ liệu được lưu trữ sao cho bộ xử lý trung tâm (CPU) có thể truy cập trực tiếp vào chúng. Để thực hiện các chỉ lệnh ở tốc độ cao, mạch xử lý của máy tính phải có khả năng thu nhận thông tin từ bộ nhớ một cách trực tiếp và nhanh chóng. Do đó, các bộ nhớ máy tính phải được thiết kế sao cho bộ xử lý có thể truy cập ngẫu nhiên vào các nội dung đó. RAM là một ma trận gồm các cột có khả năng giữ các chỉ lệnh chương trình hay dữ liệu tại các giao điểm của hàng và cột đó. Mỗi một giao điểm của hàng và cột đó. Mỗi một giao điểm có một địa chỉ riêng, nên CPU truy cập vàp từng vị trí nhớ một cách trực tiếp bằng cách xác định địa chỉ rồi cho hoạt động một mạch điện tử để dẫn đến địa chỉ đó. RAM thương được gọi là bộ nhớ đọc/ghi để phân biệt với bộ nhớ chỉ đọc (ROM), một bộ phận khác của bộ nhớ sơ cấp trong máy tính. CPU có thể ghi và đọc dữ liệu trong máy tính. CPU có thể ghi và đọc dữ liệu trong RAM. Hầu hết các chương trình đều dành riêng một phần RAM để làm khu vực nhớ tạm thời các dữ liệu của bạn, cho nên bạn có thể cải biên (ghi lại) khi cần, cho đến khi dữ liệu được chuẩn bị xong để in ra hoặc lưu trữ vào đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑