*

ray tracing

A rendering method that simulates light reflections, refractions and shadows. It follows a light path from a specific source and computers each pixel in the image to simulate the effect of the light. It is a very process intensive operation. See reflection mapping and radiosity.

sự tạo vết tia
Phương pháp mô phỏng sự phản chiếu ánh sáng, khúc xạ và bóng. Nó theo một đường ánh sáng từ một nguồn chuyên biệt và tính mỗi pixel trong hình ảnh để mô phỏng hiệu ứng ánh sáng. Đó là một hoạt động riêng về xử lý. Xem reflection mapping and radiosity.


Published:

PAGE TOP ↑