*

Reduced Instruction Set Computer(RISC)

A central processing unit (CPU) in which the number of instruction the processor can execute is reduced to a minimum to increase processing speed. Microprocessors, such as the Intel 80386, recognize well over one hundred instructions for performing various computations, but the more instructions a chip can handle, the more instructions a chip can handle, the more slowly it runs for all instructions. The idea of a RISC architecture is to reduce the instruction set to the bare minimum, emphasizing the instructions used most of the time and optimizing them for the fastest possible execution. The instructions left out of the chip must be carried out by combining the ones that remain, but because these instructions are needed far less frequently, a RISC processor usually runs 50 to 75 percent faster than its CISC counterpart. RISC processors also are cheaper to design, debug, and manufacture because they are less complex. However, simplifying the microprocessor places the burden on programmers, who must restore the complexity by writing lengthier programs. In general, software development does not show the same impressive trend of increased effciency that is evident in the hardware industry quite the opposite, in fact. The cost of developing a major new application program is so astronomical that all but the biggest companies are being pushed out of the bussiness. For this reason, some argue that it makes much more sense to put the complexity in the hardware, giving programmers a much-needed break. The issue may become moot because today’s “ordinary” microprocessors (now called complex instruction set computers, or CISC for short) rival the performance of the fastest RISC processors of just two or three years ago. RISC processors may find a niche, however, in special-purpose applications, such as graphics accelerator circuits, in which their speed provides a critical advantage. See central processing unit (CPU) and complex instruction set computer (CISC).

máy tinh dùng tập lệnh rút gọn(RISC)
Một loại đơn vị xử lý trung tâm (CPU), trong đó số lượng lệnh mà bộ xử lý phải thực hiện, được giảm đến cực tiểu để tăng tốc đọ xử lý. Các bộ vi lý như Intel 80386 nhận biết tốt trên 100 lệnh để thực hiện nhiều quá trình điện toán khác nhau, nhưng nếu chip có khả năng quản lý càng nhiều lệnh thì chạy càng chậm đối với mọi lệnh. Ý định của cấu trúc RISC là rút giảm tập lệnh đến giới hạn cực tiểu, bằng cách chọn riêng các lệnh sử dụng trong hầu hết thới gian, và tối ưu hóa chúng để thực hiện với khả năng nhanh nhất có thể được. Các lệnh để lại ngoái chip thì phải được thực hiện bằng cách liên hợp chúng với nhau, nhưng vì các lệnh này rất ít khi dùng đến, nên bộ xử lý RISC thường chạy nhanh hơn bộ xử lý CISC cùng loại đến 50 hoặc 75 phần trăm. Các bộ vi xử lý RISC cũng ít tốn kém hơn trong thiết kế, gỡ rối, và chế tạo, vì chùng ít phức tạp. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa bộ vi xử lý đã đặt một gành năng lện vai người lập trình, vì họ phải phục hồi lại sự phức tạp bằng cách viết những chương trình dài hơn. Nói chung, sự phát triển phần mềm không thể biểu hiện cùng một xu hướng đầy ấn tượng như sự tăng hiệu quả đã chứng tỏ rõ ràng trong công nghiệp chế tạo phần cứng thậm chí trong thực tế còn ngược lại. Chi phí của việc phát triển các chương trình ứng dụng mới lớn đến mức tất cả các công ty dù là mạnh nhất cũng khộng dám bỏ ra để kinh doanh. Vì lý do đó, có một số ý kiến phản bác cho là nên phức tạp hóa phần cứng để cho những người lập trình có thể rút gọn được công việc của họ. Phát biểu này có thể gây tranh luận vì các bộ vi xử lý “bình thường” hiện nay (gọi là các máy tính có tập lệnh phức tạp, gọi tắt là CISC) đã đuổi kịp công năng của thời điểm mới chỉ cách hai hoặc ba năm trược. Tuy vậy, các bộ vi xử lý RISC có thể sẽ tìm được chỗ trống trong các ứng dụng có mục đích đặc biệt, như các mạng tăng tốc đồ họa chắng hạn, mà trong đó vấn đề tốc độ được đặt lên hàng đầu. Xem central processing unit (CPU), và complex instruction set computer (CISC).


Published:

PAGE TOP ↑