*

regression analysis

In statistics, a mathematical method of modeling the relationship among three of more variables. It is used to predict the value of the others. For example, a model might estimate sales based on age and gender. A regression analysis yields an equation that expresses the relationship. See correlation.

phương pháp phân tích hồi quy
Trong thống kê, một phương pháp toán học tạo mô hình các quan hệ giữa ba hay nhiều biến. Nó được sử dụng để tiên đoán giá trị của một biến vốn đã cung cấp các giá trị của biến khác. Ví dụ, một mô hình có thể ước tính dựa trên tuổi và giới tính. Một phương pháp phân tích hồi quy sử dụng một phương trình để diễn đạt. Xem correlation.


Published:

PAGE TOP ↑