*

related files

Two or more data files that can be matched on some common condition, such as account number or name.

các file quan hệ
Hai hay nhiều file dữ liệu vốn có thể được kết đối với một điều kiện chung nào đó, chẳng hạn như tên hoặc số tài khoản.


Published:

PAGE TOP ↑