*

relational operator

A symbol that specifies a comparison between two values.

toán tử quan hệ
Một ký hiệu xác định phép so sánh giữa hai giá trị.


Published:

PAGE TOP ↑