*

remedial maintenance

A repair service that is required due to a malfunction of the product. Contrast with preventive maintenance.

remedial maintenance
Một dịch vụ sửa chữa được yêu cầu lúc một sản phẩm không hoạt động bình thường. Trái với preventive maintenance.


Published:

PAGE TOP ↑