*

remote access server

A computer in a network that provides access to remote users via analog modem or ISDN connections. It includes the dial up protocols and access control (authentication) and may be a regular file server with remote access software or a proprietary system such as Shiva’s LANRover. The modems may be internal or external to the device. See remote access concentrator.

server truy cập từ xa
Một máy tính trong một mạng vốn cung cấp sự truy cập sang những người dùng từ xa qua các nối kết ISDN hoặc modem tương đồng. Nó bao gồm các giao thức quay số và tính năng điều khiển truy cập (hợp thức hóa) và có thể là một file server thông thường với phần mềm truy cập từ xa hoặc một hệ thống thích hợp chẳng hạn như LANRover của Shiva’s. Các modem có thể ở bên trong hay bên ngoài thiết bị. Xem remote access concentrator.


Published:

PAGE TOP ↑