*

reproductor

An early tabulating machine that duplicated punched cards.

đầu đọc, máy sao chép
Máy đầu tiên sao chép các card bấm lỗ.


Published:

PAGE TOP ↑