*

research network

A wide area computer network, such as ARPANET or NSFNET, developed and funded by a governmental agencies to improve research productivity in areas of national interest.

mạng nghiên cứu
Mạng máy tính diện rộng, như ARPANET hoặc NSFNET, được xây dựng và đầu tự vốn bỏi cơ quan chính phủ để hoàn thiện các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực đang được quan tâm trong nước.


Published:

PAGE TOP ↑