*

RGB monitor

(1) A video display screen that requires separate red, green and blue signals from the computer. It generates a better image than composite signals (TV) which merge the three colors together. It comes in both analog and digital varieties.

(2) Sometimes refers to a CGA monitor that accepts digital RGB signals.

RGB monitor
(1)Màn hình hiển thị video vốn đòi hỏi các tín hiệu xanh dương, xanh lục và đỏ tiêng biệt từ máy tính. Nó tạo một hình ảnh đẹp hơn các tín hiệu hổn hợp (TV) vốn trộn ba màu lại với nhau. Nó kết hợp kỹ thuật tương đồng và kỹ thuật số.

(2) Đôi khi đề cập đến monitor CGA vốn chấp nhận các tín hiệu RGB kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑