*

RMI(Remote Method Invocation)

A standard from Sun for distributed objects written in Java. RMI is a remote procedure call (RPC), which allows Java objects (software components) stored in the network to be run remotely. Unlike CORBA and DCOM objects, which can be developed in different languages, RMI is designed for objects written only in Java. See Joe.

RMI(Remote Method Invocation)
Một tiêu chuẩn của Sun sử dụng cho các đối tượng được phân phối được viết bằng ngôn ngữ Java. RMI là một lệnh gọi thủ tục từ xa (RPC) vốn cho phép các đối tượng Java (các thành phần phần mềm) được lưu trữ trên mạng được chạy từ xa. Không giống như các đối tượng CORBA và DCOM vốn có thển được phát triển bằng các ngôn ngữ khác, RMI được thiết kế cho các đối tượng chỉ được viết bằng ngôn ngữ Java. Xem Joe.


Published:

PAGE TOP ↑