*

router

A device that routes data packets from one local area network (LAN) or wide area network (WAN) to another. Routers see the network as network addresses and all the possible paths between them. They read the network address in each transmitted frame and make a decision on how to send it based on the most expedient route (traffic load, line costs, speed, bad lines, etc.). Routers work at the network layer (OSI layer 3), whereas bridges and switches work at the data link layer (layer 2).

công cụ tạo lộ trình
Một thiết bị tạo lộ trình cho các khối dữ liệu từ một LAN (local area network) hoặc WAN (wide area network) sang một LAN hoặc WAN khác. Các công cụ tạo lộ trình xem mạng như là các địa chỉ mạng như là tất cả các đường dẫn có thể. Chúng đọc địa chỉ mạng trong mỗi khung được truyền và quyết định về cách gởi nó dựa trên lộ trình tinh vi nhất (tuyến tải, chi phí tuyến, tốc độ, các tuyến hỏng, …). Các công cụ tạo lộ trình hoạt động tại lớp mạng (OSI lớp 3), trong khi đó các cầu và các mạch chuyền đổi làm việc tại lớp liên kết dữ liệu (lớp 2).


Published:

PAGE TOP ↑