*

row

A horizontal set of data or components. In a graph, it is called the x-axis. Contrast with column.

hàng
Một tập hợp dữ liệu hoặc thành phần được trình bày theo chiều ngang. Trong đồ thị, nó được gọi là trục x (trục hoành). Trái với
column.


Published:

PAGE TOP ↑