*

screen font

A font used for on-screen display. For true WYSIWYG systems, screen fonts must be matched as close as possible to the printer fonts. Contrast with printer font.

font màn hình
Một font dùng để hiển thị trên màn hình. đối với các hệ thống WYSIWYG thật. các font màn hình phải tương xứng càng giống với các font máy in càng tốt. Xem printer font.


Published:

PAGE TOP ↑