*

SCSI (Small Computer System Interface)

Pronounced “scuzzy.” SCSI is a hardware interface that allows for the connection of up to 7 or 15 peripheral devices to a single ewpansion board that plugs into the computer called a SCSI host adapter or SCSI controller.
Single boards are also available with two controllers and support up to 30 peripherals. SCSI is widely used from personal computers to mainframes. Windows 95/98 and the Macintosh provide internal support for SCSI, but Windows 3.1 orDOS machine requires adding the appropriate SCSI driver.

SCSI
Được phát âm là “scuzzy”. SCSI là một giao diện phần cứng cho phép nối kết 7 hay 15 thiết bị đầu cuối với một bảng mở rộng đơn cắm vào máy tính được gọi là một bộ diều hợp chủ SCSI hoặc bộ điều khiển SCSI. Các bảng mạch đơn cũng có sẵn với hai bộ điều khiển và hỗ trợ lên đến 30 thiết bị đầu cuối. SCSI được sử dụng rộng rãi từ các máy tính cá nhân đến các máy chủ. Windows 95/98 và Macintosh cung cấp sự hỗ trợ bên trong cho SCSI, nhưng Windows 3.1 và DOS thì không thực hiện điều này. Việc cài đặt SCSI trong một máy Windows 3.1 hay DOS sẽ đòi hỏi việc bổ sung trình điều khiển SCSI thích hợp.


Published:

PAGE TOP ↑