*

security protocol

A communication protocol that encrypts and decrypts a message for online transmission. Security protocols generally also provide authentication.
The security protocols emerging on the Web are Netscape’s SSL, NCSA’s SHTTP and Microsoft’s PCT. Web browsers and servers are expected to support all the popular security protocols. See HTTPS.

giao thức an toàn
Một giao thức truyền thông mã hóa và giải mã một thông báo để truyền trực tuyến. Các giao thức an toàn cũng thường cung cấp sự xác thực.
Các giao thức an toàn phổ biến trên Web là SSI của Netscape. SHTTP của NCSA và PCT của Microsoft. Người ta mong muôn các server và các bộ trình duyệt Web sẽ hỗ trợ tất cả giao thức an toàn thông dụng. Xem HTTPS.


Published:

PAGE TOP ↑