*

select

To highlight an object or piece of text by placing the cursor on the item and clicking with the mouse. Selected items can then be manipulated.

select
Chọn Bật sáng một đối tượng hay phần text bằng cách đặt điểm nháy trên hạng mục và nhấp bằng chuột. Sau đó các hạng mục được chọn được xử lý.


Published:

PAGE TOP ↑