*

server farm

A group of linked computers acting as a server. On the Internet, this may be a Web site that uses more than one server to handle requests, or large Internet Service Provider that uses multiple servers to provide its Web-hosting services.

server farm
Một nhóm các máy tính được liên kết hoạt động dưới dạng một server. Trên Internet, đây có thể là một Web site sử dụng nhiều server để xử lý các yên cầu hay một nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn sử dụng nhiều server để cung cấp các dịch vụ điều khiển Web của nó.


Published:

PAGE TOP ↑