*

set theory

The branch of mathematics or logic that is concerned with sets of objects and rules for their manipulation UNION, INTERSECT and COMPLEMENT are its three primary operations and they are used in relational databases as follows.
Given a file of Americans and a file of Barbers, UNION would create a file of all Americans and Barbers. INTERSECT would create a file of Barbers who are not Americans, or of Americans who are not Barbers. See fuzzy logic.

lý thuyết tập hợp
Ngành về toán học hay logic liên quan đến các tập hợp đối tượng và các qui tắc xử lý của chúng. UNION, INTERSECT và COMPLEMENT là ba phép toán cơ bản của nó và chúng được sử dụng trong các cơ sở dữ liệu quan hệ sau đây: Với một file của Americans và một file của Barvers cho trước, UNION sẽ tạo một file của tất cả Americans và Barbers.
INTERSECT sẽ tạo một file của American Barbers, và COMPLEMENT sẽ tạo một file của Barbers vốn không phải là Americans hoặc của Americans vốn không phải là Barbers. Xem fuzzy logic.


Published:

PAGE TOP ↑