*

Signatures and Certificates

A digital signature ensures that the document originated with the person signing it and that it was not tampered with after the signature was applied. However, the sender could still be an impersonator and not the person he or she claims to be. To verify that the message was indeed sent by the person claiming to send it requires a digital certificate (digital ID) which is issued by a certification authority. See digital certificate.

Chữ ký và phần xác nhận
Một chữ ký kỹ thuật số bảo đảm tài liệu có nguồn gốc từ người ký nó và không bị sửa bởi người khác sau khi nó được áp dụng. Tuy nhiên, người gởi vẫn có thể là người giả dạng. Dể xác nhận thông báo thật sự được gởi bởi người khai báo gởi, nó phải có một phần xác nhận kỹ thuật số (ID kỹ tuật số) vốn được cấp phát bởi một cơ qua xác nhận. Xem digital certificate.


Published:

PAGE TOP ↑