*

soft return

A code inserted by the software into a text document to mark the end of the line. When the document is printed, the soft return is converted into the end-of-line code required by the printer. Soft returns are determined by the right margin and change when the margins are changed. Contrast with hard return.

ngắt dòng mềm
Một mã được phần mềm chèn vào một tài liệu văn bản để đánh dấu sự kết thúc dòng. Khi tài liệu được in, ngắt dòng mềm được chuyển đổi thành mã kết thúc dòng khi được máy in yêu cầu. Các ngắt dòng mềm được xác định bởi lề phải và thay đổi khi các lề được thay đổi. Trái với hard return.


Published:

PAGE TOP ↑