*

software failure

The inability of a program to continue processing due to erroneous logic. Same as crash, bomb and abend.

sự cố phần mềm
Sự mất khả năng tiếp tục xử lý của một chương trình do phần logic lỗi. Tương tự như crash, bomb and abend.


Published:

PAGE TOP ↑