*

Software Is “Logic and Language”

Software deals with the details of an ever-changing business and must process transactions in a logical fashion. Languages are used to program the software. The “logic and language” involved in analysis and programming is generally far more complicated than specifying a storage and transmission requirement.

Phần mềm là “Logic và ngôn ngữ”
Phần mềm xử lý các chi tiết của một công việc hay thay đổi và phải xử lý các giao tác theo kiểu logic. Các ngôn ngữ được dùng để lập trình phần mềm. “Logic và ngôn ngữ” bao hàm sự phân tích và lập trình tường phức tạp hơn xác định một bộ lưu trữ và yêu cầu truyền tải.


Published:

PAGE TOP ↑