*

software package

An application program developed for sale to the general public.

gói phần mềm
Một trình ứng dụng được phát triển để bán cho đa số người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑