*

source file

In many DOS commands, the file from which data or program instructions are copied. See destination file.

file nguồn, file gốc
Trong nhiều lệnh DOS, đây là tệp mà từ đó dữ kiệu hoặc các chỉ lệnh chương trình được sao chép ra. Xem destination file.


Published:

PAGE TOP ↑