*

speech codec

Also called a voice codec or vocoder, it is a hardware circuit that converts the spoken word into digital code and vice versa. A speech codec is an audio codec specialized for human voice. The term may just refer to the speech compression method, which can be performed in software. See audio codec.

bộ mã hóa tiếng nói
Tương tự như voice codec hay vocoder, nó là một mạch phần cứng vốn chuyển đổi tiếng nói thành mã kỹ thuật số và ngược lại. Bộ mã hóa tiếng nói là một bộ mã hóa âm thanh dành riêng cho tiếng nói của con người. Thuật ngữ này có thể đề cập đến phương pháp nén tiếng nói, vôn có thể được thực hiện trong phần mềm. Xem audio codec.


Published:

PAGE TOP ↑