*

streaming video

A one-way transmission of digital video data to the viewer. To compensate for momentary delays, the client side buffers a few seconds of data before sending it to the screen. Videoconferencing requires two-way transmission in realtime.

video dòng
Sự truyền dữ liệu video kỹ thuật số một chiều sang người xem. Để bù đắp các khoảng thời gian trì hoãn tạm thời, phía client đệm dữ liệu một vài giây trước khi truyền nó sang màn hình. Hội thảo video đòi hỏi sự truyền hai chiều trong thời gian thực.


Published:

PAGE TOP ↑