*

symbol set

In printing, a group of symbols that are extensions to standard characters for use in a particular country or specific application. Symbol sets provide codes for the non-standard upper half of the ASCII character set.

tập hợp ký hiệu
Trong in ấn, một nhóm ký hiệu vốn là các phần mở rộng sang các ký tự chuẩn để sử dụng trong một trình ứng dụng chuyên biệt hoặc một đất nước nhất định. Các tập hợp ký hiệu cung cấp các mã cho phần trên không chuẩn của tập hợp ký tự ÁCII.


Published:

PAGE TOP ↑