*

system folder

The operating system folder in the Macintosh that contains the System, Finder and MUltiFinder, printer drivers, fonts, desk accessories, INITs and cdevs.

folder hệ thống
Folder hệ điều hành trong Macintosh chứa các trình điều khiển của máy in, MultiFinder, và Finder, các font, các phụ tùng để bàn, INIT và cdev.


Published:

PAGE TOP ↑